Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek 7 : 30 - 9 : 30
Środa 7 : 30 - 12 : 30
Piątek 13 : 30 - 15 : 30Biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich
jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 20:00.

 

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku;
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły;
 3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość
  o wypożyczone książki i materiały;
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w bibliotece;
 5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;
 6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. uczniom biorącym udział w konkursach itp.),
  a także przedłużyć termin ich zwrotu;
 7. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;
 8. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;
 9. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;
 10. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;
 11. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia bibliotekarzowi karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;
 12. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.